Wyposażamy:                     
- Banki   - Urzedy   - Biura  - Szkoły i przedszkola  - Żłobki  - Sądy   - Zakłady produkcyjne   - Szkoły, Uczelnie   - Hotele   - Bary, Puby   - Banki   - Urzedy   - Biura  - Szkoły i przedszkola  - Żłobki  - Sądy   - Zakłady produkcyjne   - Szkoły, Uczelnie   - Hotele   - Bary, Puby  
Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej mebli metalowych, drewnianych, wózków paletowych, urządzeń i sprzętu do gastronomii dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych.

2. Ceny produktów na stronie internetowej WWW.metmetal.pl oraz w ofercie cenowej, wyrażone w złotych polskich są cenami netto.

3. W zależności od wartości zamówienia możliwe jest indywidualne negocjowanie cen produktów.

4. Ceny podane nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że jest to uwzględnione w opisie towaru) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.

5. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

6. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT.

7. Wszystkie informacje o produktach i ich dane techniczne pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcia mające wyłącznie charakter poglądowy mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów. Różnice koloru, proporcji i in. cech wyglądu produktu, które mogą wynikać z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Zamawiającego nie są podstawą reklamacji.

8. Zespół obsługi strony WWW.metmetal.pl mimo ciągłych starań o dokładność i rzetelność opisów produktów zastrzega sobie prawo do pomyłek w opisach i cenach produktów. Nie ponosi także odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez producentów, zwłaszcza jeśli informacje o nich nie zostały wcześniej przez nich opublikowane.II. Realizacja zamówień

1. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz podanie wszelkich danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym (imię i nazwisko do kontaktu, telefon, e-mail).

2. Potwierdzenie zamówienia, czyli przyjęcie go do realizacji odbywa się poprzez pocztę elektroniczną, a w przypadku zamówień nietypowych, wymagających wyjaśnień– także telefonicznie.

3. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów w magazynach producentów i wynosi standardowo do 14 dni roboczych. Okres realizacji zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie, o czym Zamawiający jest informowany mailowo, telefonicznie, a także w opisie produktu.

4. Formy płatności:

przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia na podstawie faktury pro-forma

odroczony termin płatności (14 dni) – wyłącznie dla firm finansowanych z budżetu państwa (szkoły i przedszkola publiczne, domy pomocy społecznej itp.) oraz dla stałych klientów.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego.

III. Dostawa towaru

1. W celu skrócenia czasu oczekiwania na dostawę towary są wysyłane bezpośrednio z magazynów producentów.

2. Wysyłka towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić jakość przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzenia należy koniecznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora i skontaktować się ze Sprzedającym.

4. Odebranie przesyłki bez sprawdzenia powoduje utratę roszczeń z tytułu odszkodowania za ewentualne szkody transportowe. Oznacza to tym samym, że wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki bez sporządzonego protokołu szkody nie będą uznawane.

5. Wniesienie dostarczonego towaru należy do obowiązków Zamawiającego.

6. Koszt transportu:


gratis w przypadku zamówień o wartości powyżej 5000 zł netto


koszt transportu jest wyceniany indywidualnie w zależności od wagi urządzenia, mebli i adresu Zamawiającego, chyba że w opisie produktu zostało to określone indywidualnie

IV. Gwarancje, reklamacje, zwroty

1. Wszystkie towary są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty oraz są objęte 12-miesięczną gwarancją producenta (w przypadku innego okresu gwarancyjnego zostało to ujęte w opisie produktu). Karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi są dostarczane wraz z produktem.

2. W przypadku stwierdzenia usterki/wady produktu należy pisemnie zawiadomić Sprzedającego. Nie uznaje się zgłoszeń reklamacyjnych telefonicznych.

3. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego produktu jest faktura VAT lub oryginalna karta gwarancyjna dostarczana wraz z produktem.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zainstalowanie towaru oraz za jego niezgodne z instrukcją użytkowanie.

5. Zamawiający ma prawo zwrotu pełnowartościowego, nie używanego towaru z wyjątkiem towarów wykonywanych na zamówienie, składając pisemne oświadczenie na adres Sprzedającego do 7 dni od otrzymania przesyłki.

6. Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego.

7. Zwracany towar – kompletny, w oryginalnym opakowaniu producenta - nie może nosić śladów użytkowania.

8. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwróconego towaru.

V. Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez naszą firmę są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe i teleadresowe mogą być w usunięte z bazy danych.

3. Złożenie zamówienia w firmie METMETAL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. opublikowanej w Dz.U.19997 nr 133, poz.883.

VI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca działalności Sprzedającego, tj. w Katowicach.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, co zostanie opublikowane na stronie internetowej.

4. Złożenie zamówienia w firmie METMETAL jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.